Si ets dels que aquest estiu pujarà a un avió, això significa que hauràs de travesar diversos escáneres d’aeroport.

Pot ser que t’hagis preguntat alguna vegada fins a quin punt els escáneres d’aeroport són innocus o emeten radiacions que incrementen el risc de càncer. Per respondre aquest dubte cal tenir en compte que els aeroports utilitzen dos sistemes de escáneres molt diferents:

Escàner de radiació d’ones mil·limètriques o rajos T:
Utilitza ones electromagnètiques, en un rang superior al de les microones per crear imatges de la superfície del cos humà en veure’s reflectides per aquesta. El seu poder de penetració és escàs (de mil·límetres o centímetres) el que permet el seu pas a través de la roba però no travessa la pell humana. La seva emissió d’energia és 10.000 vegades inferior a un telèfon mòbil. Aquestes ones no són capaces d’alterar molècules o àtoms del cos humà i no existeixen evidències que representi perill algun per a la població.

Escàner de RAJOS X de retrodispersión:
Utilitza radiacions ionitzants, concretament RAJOS X que emet radiacions de baixa intensitat que no travessen la pell humana, sinó que reboten permetent un cop d’ull a través de robes i complements. Els rajos que emet són d’escassa energia i la dosi de radiació emesa és mínima. Perquè la dosi de radiació d’un escàner d’aeroport arribés a la dosi d’una radiografia de tòrax una persona hauria de passar 1.000 vegades per ell. Si ho comparem amb la dosi de radiació rebuda en una TAC faria falta passar al voltant de 100.000 vegades per l’escàner de l’aeroport per rebre una dosi equivalent. Així doncs, l’augment de risc de càncer per utilitzar aquest escàner és pràcticament nul.

Podem concloure, doncs, que la influència dels escáneres d’aeroport sobre la nostra salut és inapreciable, encara que sí ho és les hores que passem dins de l’avió. Diversos estudis conclouen que la dosi de radiació rebuda en 30 hores de vol equival a una radiografia de tòrax. És, doncs, més perillós estar assegut hores i hores en un avió que passar diverses vegades per un escàner, encara que no tinguem consciència d’això.
Els experts tranquil·litzen als viatgers: solament la tripulació o les persones que viatgen amb molta freqüència haurien de preocupar-se. La resta, poden viatjar tranquils. Bones vacances!

Puede que te hayas preguntado alguna vez hasta qué punto los escáneres de aeropuerto son inocuos o emiten radiaciones que incrementan el riesgo de cáncer. Para responder esta duda hay que tener en cuenta que los aeropuertos utilizan dos sistemas de escáneres muy distintos:

Escáner de radiación de ondas milimétricas o rayos T:

Utiliza ondas electromagnéticas, en un rango superior al de las microondas para crear imágenes de la superficie del cuerpo humano al verse reflejadas por ésta. Su poder de penetración es escaso (de milímetros o centímetros) lo que permite su paso a través de la ropa pero no atraviesa la piel humana. Su emisión de energía es 10.000 veces inferior a un teléfono móvil. Estas ondas no son capaces de alterar moléculas o átomos del cuerpo humano y no existen evidencias de que represente peligro alguno para la población.

Escáner de Rayos X de retrodispersión:

Utiliza radiaciones ionizantes, concretamente Rayos X que emite radiaciones de baja intensidad que no atraviesan la piel humana, sino que rebotan permitiendo un vistazo a través de ropas y complementos. Los rayos que emite son de escasa energía y la dosis de radiación emitida es mínima. Para que la dosis de radiación de un escáner de aeropuerto llegara a la dosis de una radiografía de tórax una persona tendría que pasar 1.000 veces por él. Si lo comparamos con la dosis de radiación recibida en una TAC haría falta pasar alrededor de 100.000 veces por el escáner del aeropuerto para recibir una dosis equivalente. Así pues, el aumento de riesgo de cáncer por utilizar este escáner es prácticamente nulo.

Podemos concluir, pues, que la influencia de los escáneres de aeropuerto sobre nuestra salud es inapreciable, aunque sí lo es las horas que pasamos dentro del avión. Varios estudios concluyen que la dosis de radiación recibida en 30 horas de vuelo equivale a una radiografía de tórax. Es, pues, más peligroso estar sentado horas y horas en un avión que pasar varias veces por un escáner, aunque no tengamos conciencia de ello.

Los expertos tranquilizan a los viajeros: solo la tripulación o las personas que viajan con mucha frecuencia deberían preocuparse. El resto, pueden viajar tranquilos. ¡Buenas vacaciones!

Descubre los factores ambientales
de tu entorno y su influencia en tu salud.

Apuntate al taller de introducción
a la
geobiología, bienestar ambiental y salud del hábitat

Barcelona, 5 de noviembre.