Radiacions naturals

Les radiacions naturals són aquelles que emanen de la terra.

Les radiacions naturals generen variacions en el camp magnètic i elèctric del nostre entorn que poden afeblir la nostra salut. Poden ser provocades per alteracions geofísicas (aigües subterrànies o falles geològiques), xarxes geomagnètiques (línies Hartmann i Curry) o radioactivitat ambiental.

naturals-banner

Alteracions geofísicas

Aigües subterrànies:

Les corrents d’aigua subterrània, aqüífers, bosses d’aigua, embornals i filtracions omplen cavitats del subsòl i circulen per galeries subterrànies. Les mol·lècules d’hidrogen de l’aigua en moviment i la fricció amb el subsòl generen un camp electromagnètic.

És molt important assegurar-nos que no dormim sobre una corrent d’aigua subterrània, perquè els ions que es desprenen del fregament de l’aigua amb la terra poden alterar la funció de la glàndula pineal, que és l’hormona activa encarregada de la regeneració cel·lular.

Falles geològiques:

L’escorça terrestre està en continu moviment per l’efecte de les forces sísmiques i tectòniques. Aquestes forces produeixen falles, fissures o esquerdes. Quan passa això, les parts del terreny que s’han fracturat posen en contacte superfícies de naturaleses diferents, fins i tot cavitats subterrànies. En la vertical d’aquests fenòmens, per la llei de mínima resistència, sorgeixen tot un conjunt d’energies procedents del subsòl, fortes radiacions gamma i fins i tot gasos radioactius. Això té efectes ionitzants en l’atmosfera de la superfície, i també influeix en el camp magnètic del nostre entorn.

Xarxes geomagnètiques

Línies Hartmann:

Es tracta d’una xarxa geomagnètica natural que té unes línies de força que conformen una malla orientada nord-sud amb cel·les de 2 per 2,5 metres aproximadament. Deu el seu nom al doctor Ernst Hartmann (1925-1992), llicenciat en Medicina per la Universitat de Heidelberg (Alemanya), que va estudiar en profunditat la relació entre la malaltia i la radiació tel·lúrica.

Les línies Hartmann formen parets invisibles verticals que cobreixen tota la superfície terrestre. Aquestes trames energètiques tenen efecte a una altura considerable i travessen qualsevol tipus de material, per la qual cosa afecten tant als habitatges de planta baixa com les d’un pis 20 i superiors. A les zones d’encreuament de la quadrícula es formen zones especialment geopatógenas, és a dir, amb efectes potencialment nocius per a la salut si es roman en elles durant moltes hores al dia.

Romandre durant massa temps en la vertical d’algunes de les línies Hartmann i les seves creus es relaciona amb alteracions en el sistema immunològic, endocrí i hormonal. Això es pot traduir en malestar i desequilibris tals com l’insomni, el cansament crònic, dolors musculars, estats d’ansietat, hiperactivitat, nerviosisme o depressió, i fins i tot un augment en la incidència de determinades malalties degeneratives. Si la presència d’un encreuament Hartmann coincideix, a més, amb alguna altra alteració geofísica com a falles o corrents d’aigua subterrània, es multiplica l’efecte geopatógeno de la zona en qüestió.

Línies Curry:

Es tracta d’una xarxa geomagnètica natural que té unes línies de força orientades nord-est/sud-est i sud-est/nord-oest, aproximadament cada 6 o 8 metres. Pren el nom de Manfred Curry (1899-1953), científic nord-americà d’origen alemany que, després de les recerques realitzades juntament amb el seu company Siegfried Wittman, va descriure per primera vegada l’existència d’aquestes línies de força, a les quals s’atribueix un caràcter encara més nociu per a la salut que les línies Hartmann. Els efectes geopatógenos de les línies Curry es detecten de forma predominant tant en la vertical de les línies com en els creus de la xarxa.

Les línies Curry conformen una xarxa geomagnètica natural similar a la xarxa Hartmann. La principal diferència radica en el fet que les línies Curry estan orientades en sentit nord-est/sud-est i sud-est/nord-oest. Aquesta orientació diagonal respecte als punts cardinals pot ser explicada per l’efecte dinamo dipolar i toroidal que s’estableix per la rotació constant de la Terra, així com per la generació de forts camps energètics deguts a la fricció i resistència entre l’escorça terrestre i les altres capes del planeta.

El gruix de les línies Curry és d’uns 40 cm aproximadament encara que, com passa amb les línies Hartmann, aquestes mesures no són constants. La xarxa Curry pot experimentar també variacions i fluctuacions en funció de l’influx d’altres alteracions geofísicas

L'efecte de les geopaties, Hartmann

Com a metge, Hartmann va constatar que un percentatge alt de mort entre els seus pacients estava directament relacionat amb geopatías, és a dir, amb el fet d’haver viscut durant molt temps en zones amb intenses radiacions naturals. Per estudiar aquest fenomen, Hartman va fer més de 150.000 georritmogramas i va comparar els nivells de resistència electrocutania corporal en pacients que romanien cada dia durant una estona sobre zones geopatógenas i els que estaven en zones lliures d’alteracions geofísicas. Els resultats van confirmar les diferències de reacció entre els qui s’exposaven a alteracions geofísicas i els qui descansaven en zones neutres.

Radioactivitat ambiental i gas radón

El gas radón és un gas radioactiu que es forma en l’escorça terrestre i escapa a l’atmosfera, responsable del 52% de radioactivitat natural a la qual estan exposats els éssers humans. Aquest gas, molt present en sòls granítics, és una substància altament cancerígena, segons l’Organització Mundial de la Salut.

Vols gaudir d’un espai saludable?