Tipus de radiacions

Quins tipus de radiacions hi ha?

Existeixen dos tipus de radiacions: els naturals i les artificials.

Les radiacions naturals emanen de la terra, com els camps electromagnètics, les línies energètiques Hartmann i Curry o els corrents d’aigua subterrània, que amb el frec amb la terra generen radiacions gamma que tenen una longitud d’ona molt curta i poden travessar el formigó.

Les radiacions artificials són les causades per l’acció de l’home i tenen suficient energia com per ionitzar la matèria i extreure electrons d’un àtom (ones microones electromagnètiques, ones d’alta freqüència o RAIGS X, per exemple). Vivim envoltats de radiacions artificials com les provocades per antenes de telefonia mòbil, antenes d’alta tensió, WiFi, electrodomèstics o torres elèctriques.

Vols gaudir d’un espai saludable?