Política de privacitat

Benvinguts/des a Pere León Espais Saludables

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre avís legal, protecció de dades, política de privadesa i cookies a la nostra pàgina web:

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Habitatsalut, SL, en endavant Pere León Espais Saludables, estem compromesos amb la protecció de la privadesa i l'ús correcte de les dades personals.

És per això que, aquesta Política de Privadesa, en compliment del Reglament Europeu (UE) 2016/679 la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, Pere León Espais Saludables efectua en aquest lloc web amb nom del domini pereleon.com i els seus subdominis.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES?

Nom/Raó social: Habitatsalut, SL (d'ara endavant Pere León Espais Saludables)

Número d'Identificació Fiscal (NIF): B66692351

Adreça: C/. Borras, 110, Baixos 1a 08208 Sabadell Barcelona Espanya

Correu Electrònic (e-mail): consulta@pereleon.com

Telèfon: +34 937 236 363

Altres dades: Col·legiat Número 14772 Arquitecte Superior

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les vostres dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

A continuació, us indiquem quina és la legitimació en base a la finalitat del tractament

# FINALITAT LEGITIMACIÓ
a)

Enviament d'informació que ens sol·licite

En base a la relació precontractual

b)

Facilitar informació a clients sobre els nostres productes i serveis sobre IAE 843: Serveis tècnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme, etc.) 843.9 corresponent a: Altres serveis tècnics

En base a un interès legitim

c)

Gestió administrativa, fiscal i comptable de les transaccions i gestió derivades de IAE 843: Serveis tècnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme, etc.) 843.9 corresponent a: Altres serveis tècnics

En base a l'execució d'un contracte

d)

Gestió de màrqueting i enviament de comunicats comercials sobre els nostres productes i serveis derivats de IAE 843: Serveis tècnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme, etc.) 843.9 corresponent a: Altres serveis tècnics

En base al consentimentPER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades personals que ens proporciona seran conservades mentre es mantingui la nostra relació contractual o mercantil. No obstant això, a partir de la data de la terminació de la nostra relació contractual o mercantil les vostres dades seran conservades:

Mentre duri la relació sol·licitada o revoqui el seu consentiment, moment en el qual els conservarem degudament bloquejats per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament de les seves dades personals per un màxim de 3 anys.

En el cas que sigui client o proveïdor les nostres dades seran conservades:

Quatre Anys a efectes fiscals: Els llibres de comptabilitat i altres llibres registres obligatoris segons la normativa tributària que escaigui (IRPF, IVA, IS, etc.). Articles 66 a 70 Llei General Tributària.

Sis anys a efectes mercantils: Llibres, correspondència, documentació i justificants (factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc.). Art. 30 Codi Comerç.

HI HA OBLIGACIÓ DE FACILITAR AQUESTES DADES PERSONALS?

En el contacte sol·licitat, cal que ens faciliti algunes dades de contacte per poder adreçar-nos a vostè per poder prestar-li el servei que ens sol·licita.

QUINES SÓN LES CONSEQÜÈNCIES DE NO FER-HO?

Atès que els considerem necessaris per poder prestar-li el servei que ens sol·licita, si no emplena el formulari de contacte no s'enviarà i serà inviable la consulta.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades obtingudes ens les ha proporcionat vostè directament o bé a través dels portals on anunciem els nostres productes i serveis derivats de la nostra activitat IAE 843: Serveis tècnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme, etc.) 843.9 corresponent a: Altres serveis tècnics

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES PERSONALS?

Per regla general no es comunicaran les dades a cap tercer, llevat d'obligacions legals vigents. En tot cas que canviï aquesta possibilitat se li informarà degudament sol·licitant el seu consentiment per a aquesta cessió.

No obstant això, us informem que per a la correcta prestació dels serveis (vegeu, allotjament web, suport, email màrqueting, etc.), diferents prestadors de serveis contractats per la nostra entitat (encarregats del tractament) podrien tenir accés a la informació personal necessària per a realitzar les seves funcions i amb l'únic objectiu de garantir el desenvolupament correcte de la relació contractual i/o comercial i donar compliment a obligacions legals de l'entitat.

Aquests serveis prestats per tercers són necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat i, en tot moment, el tractament de les dades que duguin a terme es regeix per un contracte que vincula lencarregat respecte a la nostra entitat. En cap cas utilitzaran la informació per a altres fins i la tractaran de conformitat amb les directrius estipulades per la nostra entitat, d'acord amb la seva política de privadesa i amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Pere León Espais Saludables en el seu compromís amb la privadesa i protecció de dades de l'Usuari, triarà únicament prestadors de servei que ofereixin les garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme la legislació aplicable en matèria de protecció de dades i garanteixin la protecció dels drets de l'usuari.

En cas de subscriure't a la nostra newsletter, t'informem que utilitzem l'aplicació Mailchimp per a la seva gestió, la qual cosa implica una transferència internacional de dades a Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) per a la prestació del servei, basada en una Decisió d'adequació de la Comissió Europea (Decisió d'Execució (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol de 2016, d'acord amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre l'adequació de la protecció conferida pel Escut de la privadesa UE-EUA Així mateix, us informem que aquesta empresa utilitza dispositius de seguiment de l'activitat dels destinataris, per tal de controlar l'obertura dels correus i la pulsació dels enllaços continguts als correus i recollir informació com l'adreça IP, navegador, tipus de client de correu electrònic i detalls similars, per poder elaborar amb la informació recollida informes de seguiment de les campanyes així com millorar l'efectivi tat dels serveis de Mailchimp. Per a més informació podeu consultar la Política de Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

QUINES SÓN ELS SEUS DRETS QUAN EM FACILITA LES SEVES DADES PERSONALS?

Qualsevol interessat podrà sol·licitar l'exercici dels drets següents:

Dret d'accés: L'interessat tindrà dret a obtenir confirmació de si s'estan tractant dades personals que no concerneixen o no.

Dret de rectificació: L'interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin o incompletes.

Dret de supressió: L'interessat tindrà dret a obtenir la supressió de les dades personals que li concerneixin quan les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades d'una altra manera.

Dret de limitació: Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, cas en què únicament les conservaria per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a la portabilitat de les vostres dades: Per això pot sol·licitar-nos que les seves dades personals automatitzades siguin cedides o transferides a qualsevol altra empresa que ens indiqui en un format estructurat, intel·ligible i automatitzat.

Dret de retirar el consentiment: Vostè tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment abans de la seva retirada.

Dret d'oposició: L'interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les vostres dades.

COM PODRÀ EXERCITAR AQUESTS DRETS?

Posem a la vostra disposició, si ens ho sol·liciten, els formularis on podreu exercitar aquests drets. Podrà sol·licitar-nos al correu electrònic (e-mail): consulta@pereleon.com indicant-nos el dret que vol exercitar i us enviarem el formulari corresponent.

L'exercici dels drets s'haurà de dur a terme mitjançant comunicació adreçada al correu electrònic (e-mail): consulta@pereleon.com o bé al domicili postal C/. Borras, 110, Baixos 1a 08208 Sabadell Barcelona Espanya

QUI POT EXERCITAR ELS DRETS?

Els drets dels interessats són personalíssims, per tant, seran exercits pel titular de les dades acreditant degudament la seva identitat (per això se us sol·licitarà el DNI o equivalent).

També podrà exercir-se a través de representació legal, cas en què, a més del DNI de l'interessat o equivalent, haurà d'aportar-se DNI i document acreditatiu autèntic de la representació del tercer.

QUINA SERÀ LA NOSTRA OBLIGACIÓ QUAN EXERCITA ALGUN DELS DRETS?

El responsable del tractament haurà de contestar la sol·licitud que se li dirigeixi en tot cas, amb independència que figurin o no dades personals de l'afectat o interessat en els tractaments.

En cas que la sol·licitud no reuneixi els requisits especificats, el responsable del fitxer haurà de sol·licitar-ne l'esmena.

El responsable de tractament respondrà a les sol·licituds dins el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà linteressat de qualsevol daquestes pròrrogues en el termini dun mes a partir de la recepció de la sol· licitud, indicant els motius de la dilació.

DRET DE RECLAMACIÓ A L'AUTORITAT DE CONTROL

Vostè podrà sol·licitar la tutela de drets que no hagin estat degudament atesos a l'Agència Espanyola de Protecció de dades. Bé a través de la seu electrònica del seu portal web (www.agpd.es), o bé mitjançant escrit dirigit a la seva adreça postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid Espanya).

CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades als camps dels formularis de contactes, o bé enviat un correu electrònic sol·licitant informació, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició , per part del prestador. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

QUINA INFORMACIÓ RECOPILEM?

En general, podeu utilitzar el Lloc Web sense facilitar cap informació de caràcter personal.

Hi ha canals a la nostra pàgina web on es pot posar en contacte amb nosaltres. Quan ens sol·licita informació, l'usuari garanteix l'autenticitat, exactitud i veracitat de tota la informació que ens faciliti, comprometent-se a mantenir actualitzades les dades de caràcter personal que ens faciliti de manera que responguin, en tot moment, a la seva situació real. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes i dels perjudicis que poguessin causar.

QUINES MESURES ADOPTEM PER MANTENIR SEGURA LA SEVA INFORMACIÓ?

Apliquem mesures tècniques i físiques raonables per protegir la informació que recollim a través del Lloc Web.

PROTECCIÓ DE DADES A XARXES SOCIALS

AMB QUINA FINALITAT TRACTAREM LES SEVES DADES PERSONALS?

Utilitzem xarxes socials per informar sobre les nostres activitats i interactuar amb els nostres seguidors. En fer-te seguidor nostre, consents que tractem les dades personals que estiguin disponibles al teu perfil, exclusivament per a aquesta finalitat i només a l'entorn de cada xarxa social conforme a les seves polítiques d'ús i privadesa. Les vostres dades personals seran utilitzades amb la finalitat de gestionar el llistat de persones a les quals els agrada la nostra pàgina. I poder així rebre informació directament relacionada amb els serveis que prestem, esdeveniments, activitats i promocions de la nostra organització, sempre a través de la xarxa social escollida i interactuar amb nosaltres.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

Les comunicacions via xarxes socials en tot cas se subjecten al consentiment de l'interessat i són del tot voluntàries, quedant subjecta aquesta relació a les condicions establertes a les polítiques de privadesa i protecció de dades de cada xarxa social.

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades facilitades a la corresponent xarxa social romandran accessibles a nosaltres mentre mantingui actiu el botó de “seguir” o “m'agrada” i tot el que vulgui deixar de seguir-nos, l'únic que haurà de fer és “clic” al botó “deixar de seguir ” o “ja no m'agrada” o sortir dels contactes de Google+ o eliminar contacte a Linkedin o el procediment concret de la xarxa social.

HI HA OBLIGACIÓ DE FACILITAR AQUESTES DADES PERSONALS?

No hi ha obligació de facilitar dades més enllà de les necessàries per al registre a cada xarxa social.

QUINES SÓN LES CONSEQÜÈNCIES DE NO FER-HO?

Impossibilitat de comunicació i seguiment a través de xarxes socials.

Podràs exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat de les seves dades, retirada del consentiment i oposició a l'adreça de correu electrònic (e-mail): consulta@pereleon.com. Atendrem les teves sol·licituds en el marc i amb les limitacions derivades de les regles de funcionament establertes per Twitter, Facebook, Instagram, Mailchimp, Disqus, YouTube, Google/Google+/Google Maps, Linkedin, Vimeo i Pinterest.

A l'apartat Quins són els vostres drets quan em facilita les vostres dades personals? d'aquest document us expliquem com podeu exercitar aquests drets.

MODIFICACIONS DE LA PRESENT INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES

Pere León Espais Saludables es reserva el dret a modificar la seva Política de Protecció de dades d'acord amb la legislació aplicable a cada moment. Qualsevol modificació d'aquesta política serà publicada al lloc web.

Descobreix els factors ambientals
del teu entorn i la seva influència a la teva salut.

Apunta't al taller d'introducció
a la
geobiologia, benestar ambiental i salut de lhàbitat

Barcelona, 5 de novembre.